MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHO BÉ
Mục tiêu phát tiển cho bé 18-36 tháng
I. Nhận biết tập nói
II. Phát triển vận động
III. Làm quen với Âm nhạc
IV. Làm quen với Văn học
V. Hoạt động với đồ vật
[Chi tiết]


Mục tiêu phát tiển cho bé 5 tuổi
I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI
V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
[Chi tiết]


Mục tiêu phát tiển cho bé 4 tuổi
I - PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
II - PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
III - PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
IV - PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
V - PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
[Chi tiết]


Mục tiêu phát triển cho bé 3 tuổi
I - PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
II - PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
III - PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
IV - PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
V - PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
[Chi tiết]


1